Algemene voorwaarden

Dutch Fashion VERKOOP-, LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN

1. Toepasselijkheid

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Leverancier” verstaan: Dutch Fashion B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, Kamer van Koophandel-nummer: 93045220,

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Afnemer” verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Leverancier een overeenkomst heeft gesloten, dan wel met Leverancier in onderhandeling is over het tot stand brengen van een overeenkomst, daaronder begrepen het doen van een aanbieding/offerte door Leverancier.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Afnemer. Indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op een tussen Leverancier en Afnemer gesloten overeenkomst, zullen zij tevens van toepassing zijn op al hun latere rechtsverhoudingen.

1.4. Afwijking(en) op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor Afnemer en Leverancier indien dit schriftelijk door Leverancier wordt bevestigd.

 

1.5. Door het aangaan van een rechtsbetrekking met Leverancier wordt Afnemer geacht afstand te doen van een beroep op eigen voorwaarden.

 

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen/offertes worden vrijblijvend uitgebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2.2. Een overeenkomst met Leverancier komt eerst tot stand, zodra Leverancier – waaronder slechts wordt verstaan een bevoegde vertegenwoordiger van Leverancier – een opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. heeft bevestigd.

 

2.3. Voor levering(en) van goederen, waarvoor geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd.

2.4. Eventuele latere aanvullingen of afwijkingen op de overeenkomst worden slechts van kracht door schriftelijke bevestiging van Leverancier.

2.5. Een overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer op grond van de Leverancier in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.

2.6. In het geval dat naderhand mocht blijken dat Afnemer naar mening van Leverancier onvoldoende zekerheid kan verschaffen tot nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Leverancier gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst per direct op te schorten of te beëindigen zonder dat Leverancier verplicht is enige schade te vergoeden jegens Afnemer.

2.7. Leverancier is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, Afnemer tot betaling van een door Leverancier vast te stellen voorschot te verplichten.

3. Verstrekken gegevens door Afnemer

3.1. Afnemer is verplicht om alle door Leverancier benodigde gegevens en verdere informatie tijdig en in gewenste vorm en wijze aan Leverancier te verstrekken, welke van belang is voor het door Leverancier op correcte wijze nakomen van de overeenkomst.

3.2. Leverancier is gerechtigd – zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens Afnemer de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop de Afnemer haar verplichting als bedoeld in het vorige lid van dit artikel volledig is nagekomen jegens Leverancier.

4. Prijzen

4.1. Tenzij tussen Leverancier en Afnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen van Leverancier:

– gebaseerd op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, loonkosten, belastingen, vracht- en assurantiepremies;

gebaseerd op levering van de goederen “bij bedrijf van Leverancier”;

– exclusief BTW en inclusief heffingen;

– exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en transportverzekering; vermeld in Euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

4.2. Leverancier is bevoegd door middel van prijsverhoging kostprijsstijgingen door te berekenen aan Afnemer indien één of meer van de in het vorige lid genoemde prijsfactoren een verhoging ondergaan na de datum van aanbieding zoals omschreven in artikel 2.1.

5. Levertijd en (af)levering

5.1. De overeengekomen levertijd vangt aan nadat:

– Afnemer voldoende kredietwaardig blijkt te zijn;

– Afnemer de door Leverancier verlangde zekerheid of voorschot heeft verstrekt; en/of

– Afnemer alle noodzakelijke gegevens heeft verstrekt aan Leverancier.

1 van 4

5.2. Leverancier zal zich steeds ervoor inspannen om de overeengekomen levertijd na te komen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is de overeengekomen levertijd niet te beschouwen als een fatale termijn, zodat bij overschrijding van die termijn Leverancier niet van rechtswege in verzuim is.

5.3. Overschrijding van de opgegeven levertijd verplicht Leverancier niet tot enige schadevergoeding en geeft de Afnemer niet het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden c.q. de afname van de goederen te weigeren.

5.4. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen door de producent/vervoerder afgeleverd bij het bedrijf van Leverancier of bij een door Leverancier aan te wijzen magazijn/opslagruimte in Nederland. De Leverancier zal spoedig na aflevering van de goederen Afnemer hiervan in kennis stellen. Afnemer dient in dat geval de goederen in ontvangst te nemen binnen drie (3) werkdagen nadat hij door de Leverancier in kennis is gesteld dat de goederen bij Leverancier zijn afgeleverd.

5.5. Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen door Leverancier aan Afnemer geleverd op het bedrijf van Leverancier, althans bij het magazijn/opslagruimte waar de goederen zijn afgeleverd. Op verzoek van Afnemer kan Leverancier de goederen leveren of doen leveren op een door de Afnemer aan te geven adres binnen Nederland. De kosten hiervan worden door Leverancier aan Afnemer doorbelast.

5.6. Het risico over de goederen gaat van Leverancier op Afnemer over op het moment dat Afnemer de goederen in ontvangst neemt, dan wel op het moment dat Afnemer door Leverancier in staat wordt gesteld de goederen in ontvangst te nemen maar dat Afnemer weigert de goederen in ontvangst te nemen, dan wel dat Afnemer expliciet of impliciet kenbaar maakt de goederen niet in ontvangst te zullen nemen. In het geval dat Afnemer de goederen niet in ontvangst, neemt terwijl zij daartoe wel in de gelegenheid is gesteld, zullen de opslagkosten van Leverancier door Leverancier aan Afnemer worden doorberekend.

5.7. Geringe afwijkingen van de geleverde goederen in afmeting, vorm, kleur, capaciteit, getoonde afbeeldingen en teksten, waterdichtheid, wasechtheid en krimpvrijheid, afwerking, en/of verpakking, vormen geen grond voor Afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren, de overeenkomst te beëindigen, gehele of gedeeltelijke betaling op te schorten, schadevergoeding te vorderen, en/of de goederen niet in ontvangst te nemen.

5.8. De Afnemer is verplicht de bezorgde goederen c.q. de verpakking terstond bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te controleren.

6. Reclames

6.1. Alle reclames, die zien op de geleverde goederen, de wijze waarop de goederen dienen te worden geleverd en/of het verpakkingsmateriaal, dienen binnen veertien (14) dagen na levering, als bedoeld in artikel 5 lid 5, aan Leverancier schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Onder levering wordt eveneens verstaan het moment waarop afnemer in staat wordt gesteld om de goederen af te nemen. In het geval dat er sprake is van een verborgen gebrek aan de geleverde goederen dan dient door Afnemer te worden gereclameerd binnen veertien (14) dagen na ontdekking van het verborgen gebrek.

6.2. Indien reclame door Leverancier gegrond wordt bevonden, dient Afnemer binnen een redelijke termijn Leverancier in de gelegenheid te stellen om de ondeugdelijke (delen van) de goederen kosteloos te herstellen, te verbeteren of te vervangen. Afnemer heeft – met inachtneming van artikel 9 – slechts recht op schadevergoeding indien Leverancier binnen redelijke termijn hiertoe niet overgaat.

6.3. Over een factuur die gelijk met de goederen wordt overhandigd, dient Afnemer terstond bij Leverancier te reclameren indien er een fout in de factuur staat. Indien de factuur wordt verzonden, dan dient over deze factuur schriftelijk bij Leverancier te worden gereclameerd binnen acht (8) dagen na factuurdatum.

6.4. Afnemer wordt geacht de geleverde goederen, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd na het verstrijken van de termijnen als genoemd in de leden 1 en 3 van dit artikel. Het recht om te reclameren komt alsdan te vervallen.

6.5. Het indienen van reclame ontslaat de Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier.

7. Betalingen

7.1. Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, voor zover de overeenkomst niet anders bepaalt. In het geval dat het volledige bedrag niet uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum is bijgeschreven op de daarvoor bestemde bankrekening van Leverancier, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim.

7.2. Vanaf de dag van intreden van verzuim is Afnemer een rente verschuldigd van 2 % per maand of gedeelte van een maand.

7.3. In geval van verzuim komen verder ten laste van Afnemer alle kosten, zowel in als buiten rechte gemaakt ter inning van het verschuldigde. In dit verband worden de door Afnemer te betalen buitengerechtelijke incassokosten gesteld op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimumbedrag van € 250,–. Verder is Afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd over voormelde buitengerechtelijke kosten. betalingen door Afnemer aan Leverancier komen eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente, daarna in mindering op de openstaande factuur, in volgorde van oud naar nieuw.

7.4. In geval van verzuim van Afnemer als bedoeld in het eerste lid van dit artikel is Leverancier gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst terstond geheel of gedeeltelijk op te schorten, de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en/of schadevergoeding van Afnemer te vorderen.

8. Overmacht

8.1. In geval van overmacht heeft Leverancier het recht om, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Leverancier daardoor tot enige schadevergoeding gehouden is.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer niet meer van Leverancier kan worden verlangd. In elk geval – maar niet uitsluitend – wordt onder overmacht begrepen: (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, terroristische handelingen, terreurdreiging, importbeperkingen en andere overheidsvoorschriften, watersnood, waterschade, diefstal, molest, brand, staking, overmatige regen- of sneeuwval, transportproblemen, onvoorziene technische complicaties, computer- en bedrijfsstoringen bij Leverancier c.q. bij diens leveranciers en/of wanprestatie door leveranciers van Leverancier waardoor Leverancier zelf niet in staat is te leveren.

8.3. Indien Leverancier bij een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is Leverancier gerechtigd de reeds verrichte prestaties te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke transactie betrof.

9. Aansprakelijkheid en schade

9.1. In het geval dat Leverancier aansprakelijk is voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de desbetreffende order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert.

9.2. De Leverancier is uitsluitend gehouden om directe schade te vergoeden. Onder directe wordt verstaan: redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade.

9.3. Leverancier is nimmer gehouden om indirecte schade te vergoeden. Onder indirecte schade wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – verstaan: gemiste besparingen, schade als gevolg van gemiste omzet of bedrijfstagnatie en vorderingen van derden op Afnemer als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Leverancier.

9.4. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de geleverde goederen of door gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

9.5. Afnemer vrijwaart leverancier tegen alle (mogelijke) aanspraken tot schadevergoeding van derden die verband houden met de overeenkomst(en) tussen Leverancier en Afnemer, althans die zien op de door Leverancier te leveren en geleverde goederen.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.3. Afnemer is verplicht de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud van Leverancier vallen te waarmerken of gewaarmerkt te houden of deze goederen zodanig van soortgelijke goederen van hemzelf of van derden af te zonderen, zodat de afgeleverde goederen te allen tijde identificeerbaar zijn als eigendom van Leverancier.

10.1. Alle leveringen geschieden onder verlengt eigendomsvoorbehoud. De geleverde goederen blijven eigendom van Leverancier zolang Afnemer de vorderingen van Leverancier op Afnemer uit hoofde van de overeenkomst met betrekking tot die goederen, of uit hoofde van eerder of later afgesloten gelijksoortige overeenkomsten, niet volledig heeft voldaan, en/of zolang Afnemer andere vorderingen uit welke hoofde dan ook van Leverancier op Afnemer niet volledig heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen wegens toerekenbare tekortkomingen van Afnemer jegens leverancier en vorderingen op grond van onrechtmatige daad van Afnemer jegens Leverancier.

10.2. Afnemer zal de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud van Leverancier vallen met de zorgvuldigheid van een goed koopman gratis voor Leverancier in bewaring houden en deze tegen brand en inbraak verzekeren. Gedurende de werking van dit eigendomsvoorbehoud draagt Afnemer de aansprakelijkheid voor en het risico van de goederen vanaf het moment waarop deze te zijner beschikking zijn gesteld.

 

10.3. Afnemer is verplicht de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud van Leverancier vallen te waarmerken of gewaarmerkt te houden of deze goederen zodanig van soortgelijke goederen van hemzelf of van derden af te zonderen, zodat de afgeleverde goederen te allen tijde identificeerbaar zijn als eigendom van Leverancier.

10.4. Afnemer mag tot wederopzegging door Leverancier bij de normale uitoefening van zijn bedrijf de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden verkopen.

10.5. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Leverancier, eventuele vorderingen die op derden zijn ontstaan of zullen ontstaan door vervreemding van de onder eigendomsvoorbehoud verkochte goederen, aan Leverancier te cederen of – naar keuze van Leverancier – aan Leverancier te verpanden.

10.6. Afnemer is niet gerechtigd om op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen ten behoeve van derden een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen of op andere wijze te bezwaren zolang het eigendomsvoorbehoud van Leverancier bestaat.

10.7. Leverancier is gerechtigd de goederen direct terug te vorderen en onder zich te nemen zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist in het geval van:

– niet-betaling binnen de termijn als bedoeld in artikel 7.1.;

– tekortschieten van Afnemer anderszins;

– (aanvraag van) surséance van betaling;

3 van 4

– (aanvraag van) faillissement;

– liquidatie van Afnemer; en/of

– gegronde vrees bij Leverancier dat Afnemer zijn verplichtingen jegens Leverancier niet zal nakomen. Afnemer heeft geen recht op schadevergoeding als gevolg van het terugvorderen of het terugnemen van de goederen.

10.8. In het geval zich een of meer situaties als bedoeld in het vorige lid van dit artikel voordoet, is Afnemer verplicht om op eigen kosten de goederen op eerste verzoek van Leverancier terstond aan hem terug te geven. Afnemer is verder verplicht om terstond de goederen naar een centraal punt in Nederland te brengen indien Leverancier dat verzoekt. Voorts dient Afnemer Leverancier in de gelegenheid te stellen de goederen bij Afnemer op te halen en daartoe Leverancier (zo nodig buiten werktijden) toegang te verlenen tot de ruimte(s) of het terrein waar de goederen zich bevinden.

10.9. In het geval dat Afnemer zijn verplichtingen als bedoeld in lid 3, 5 en/of 8 van dit artikel niet geheel of gedeeltelijk nakomt, verbeurt Afnemer, zonder nadere ingebrekestelling, een direct opeisbare boete van € 25.000,– en een boete van € 2.500,– voor iedere dag of dagdeel dat Afnemer in gebreke blijft, onverminderd het recht van Leverancier om daarnaast van Afnemer schadevergoeding te vorderen.

11. Gevolgen van niet-nakoming

11.3. Leverancier heeft het recht vorderingen van Afnemer te verrekenen met alle tegenvorderingen die Leverancier of een aan Leverancier gelieerde onderneming op Afnemer heeft.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op deze algemene voorwaarden, aanbiedingen van Leverancier en/of overeenkomsten waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen die verband houden met deze algemene voorwaarden, aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer kunnen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter van

Rechtbank Amsterdam.